Πληροφορίες σχετικά με την άδεια

αγορά άδειας οδήγησης cat b

αγορά άδειας οδήγησης
αγορά άδειας οδήγησης κατηγορίας β
Θέλω να αγοράσω άδεια οδήγησης
πού να αγοράσετε άδεια οδήγησης
πού να αγοράσετε άδεια οδήγησης

Δικαίωμα διέλευσης για αγορά

Όλες οι άδειες οδήγησης που αγοράζονται από εμάς είναι νόμιμες, νομικά ασφαλείς και καταχωρημένες στο Ευρωπαϊκό Κεντρικό Μητρώο. να αγοράσετε άδεια οδήγησης χωρίς εξέταση.

Κατηγορία Β

Ελάχιστη ηλικία: 18 ετών
Προηγούμενη κατοχή άλλης κατηγορίας: δεν απαιτείται
Ισχύς: Χωρίς χρονικό περιορισμό πριν από το 2013, από το 2013 η άδεια οδήγησης πρέπει να ανανεώνεται μετά από 15 έτη.
Συμπερίληψη: Κατηγορία L, M

Μηχανοκίνητα οχήματα - με εξαίρεση τις μοτοσικλέτες με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους και δεν υπερβαίνει τις οκτώ θέσεις εκτός από τη θέση του οδηγού. Ρυμουλκούμενα μπορούν να μεταφέρονται υπό την προϋπόθεση ότι: το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του ρυμουλκούμενου δεν υπερβαίνει τα 750 kg ή το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του ρυμουλκούμενου δεν υπερβαίνει το κενό βάρος του οχήματος ρυμούλκησης και το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του συνδυασμού δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους. αγοράστε άδεια οδήγησης cat b.

Κατηγορία BE

Ελάχιστη ηλικία: 18 ετών
Προηγούμενη κατοχή άλλης κατηγορίας: Απαιτείται κατηγορία Β
Ισχύς: Απεριόριστη χρονικά
Συμπερίληψη: Κατηγορία L, M

Συνδυασμοί μηχανοκίνητων οχημάτων κατηγορίας Β και ρυμουλκούμενων που υπερβαίνουν τα όρια για συνδυασμούς κατηγορίας Β. Και τα δύο οχήματα έχουν συνδυασμένη μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα μεγαλύτερη από 3,5 τόνους, ή η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του ρυμουλκούμενου είναι μεγαλύτερη από 750 kg και ταυτόχρονα υπερβαίνει τη μάζα χωρίς φορτίο του ρυμουλκούμενου οχήματος, ή η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του ρυμουλκούμενου υπερβαίνει τη μάζα χωρίς φορτίο του ρυμουλκούμενου οχήματος.

Στην περίπτωση φορτηγών με φρένα συνεχούς λειτουργίας και ορισμένων οχημάτων εκτός δρόμου, το φορτίο του ρυμουλκούμενου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5πλάσιο του μέγιστου επιτρεπόμενου μικτού βάρους του οχήματος ρυμούλκησης.

Κατηγορία C1

Ελάχιστη ηλικία: 18 ετών
Προηγούμενη κατοχή άλλης κατηγορίας: Απαιτείται κατηγορία Β
Ισχύς: έως την ηλικία των 50 ετών, στη συνέχεια ανανεώνεται για 5 έτη
Συμπερίληψη: Κατηγορία L, M

Μηχανοκίνητα οχήματα - με εξαίρεση τις μοτοσικλέτες - με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 3,5 τόνων αλλά όχι άνω των 7,5 τόνων και με όχι περισσότερες από οκτώ θέσεις εκτός από τη θέση του οδηγού. Μπορούν να μεταφέρονται ρυμουλκούμενα με μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος 750 kg. Επιτρέπεται η χρήση σε εμπορικές μεταφορές εμπορευμάτων κάτω των 21 ετών μόνο μέχρι 7,5 τόνους ζ.β. συμπεριλαμβανομένου του ρυμουλκούμενου (ΕΟΚ 3820/85 άρθρο 5). αγοράστε άδεια οδήγησης cat b.

Κατηγορία C1E

Ελάχιστη ηλικία: 18 ετών
Προηγούμενη κατοχή άλλης κατηγορίας: Απαιτείται κατηγορία C1
Ισχύς: έως την ηλικία των 50 ετών, στη συνέχεια ανανεώνεται για 5 έτη.
Συμπερίληψη: Τάξη BE

Συνδυασμοί μηχανοκίνητων οχημάτων κατηγορίας C1 και ρυμουλκούμενων με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 750 kg. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του ρυμουλκούμενου δεν πρέπει να υπερβαίνει το κενό βάρος του οχήματος ρυμούλκησης. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του συνδυασμού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 12 τόνους. αγοράστε άδεια οδήγησης cat b.

Κατηγορία Γ

Ελάχιστη ηλικία: 18 ετών
Προηγούμενη κατοχή άλλης κατηγορίας: Απαιτείται κατηγορία Β
Ισχύς: 5 έτη
Συμπερίληψη: Κατηγορία C1, B, L, M

Μηχανοκίνητα οχήματα - με εξαίρεση τις μοτοσικλέτες - με μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων και με όχι περισσότερες από οκτώ θέσεις εκτός από τη θέση του οδηγού. Μπορούν να μεταφέρονται ρυμουλκούμενα με μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος 750 kg. Επιτρέπεται η χρήση σε εμπορικές μεταφορές εμπορευμάτων κάτω των 21 ετών μόνο μέχρι 7,5 τόνους ζ.β. συμπεριλαμβανομένου του ρυμουλκούμενου (ΕΟΚ 3820/85 άρθρο 5).

Κατηγορία CE

Ελάχιστη ηλικία: 18 ετών
Προηγούμενη κατοχή άλλης κατηγορίας: Απαιτείται κατηγορία C
Ισχύς: 5 έτη
Συμπερίληψη: Κλάση C1E, BE και T, καθώς και D1E αν έχετε D1,

Συνδυασμός μηχανοκίνητων οχημάτων κατηγορίας Γ και ρυμουλκούμενων με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα που υπερβαίνει τα 750 kg. αγοράστε άδεια οδήγησης cat b.

Κατηγορία D1

Ελάχιστη ηλικία: 21 ετών
Προηγούμενη κατοχή άδειας οδήγησης άλλης κατηγορίας: Απαιτείται κατηγορία Β
Ισχύς: 5 έτη
Συμπερίληψη: Κατηγορία B, L, M

Μηχανοκίνητα οχήματα - εξαιρουμένων των μοτοσικλετών - σχεδιασμένα για τη μεταφορά επιβατών, με περισσότερες από 8 θέσεις και όχι περισσότερες από 16 θέσεις εκτός από τη θέση του οδηγού. Μπορούν να μεταφέρονται ρυμουλκούμενα με συνολικό επιτρεπόμενο βάρος που δεν υπερβαίνει τα 750 kg. αγοράστε άδεια οδήγησης cat b.

Κλάση D1E

Ελάχιστη ηλικία: 21 ετών
Προηγούμενη κατοχή άλλης κατηγορίας: Απαιτείται κλάση D1
Ισχύς: 5 έτη
Συμπερίληψη: Κλάση BE- εάν κλάση C1 επίσης C1E

Συνδυασμοί μηχανοκίνητων οχημάτων της κατηγορίας D1 και ρυμουλκούμενων με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 750 kg. Η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του ρυμουλκούμενου δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μάζα κενού φορτίου του ρυμουλκούμενου οχήματος.